ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ।

ਮਾੰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਣਾਮ।

Updated
BOL
1 min read
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
i
BOL LOVE YOUR BHASHA

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮਾੰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦਾ ਅਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਵਾੰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤਾੰ ਵਾਂਗੂ ਗਲਤੀਆੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀੰ ਜੀਵਨ ਹੈ।

ਮਾੰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਣਾਮ।

(This article was sent to The Quint by Bharpur singh for our Independence Day campaign, BOL – Love your Bhasha. )

(Love your mother tongue? This Independence Day, tell The Quint why and how you love your bhasha. You may even win a BOL t-shirt! Sing, write, perform, spew poetry – whatever you like – in your mother tongue. Send us your BOL at bol@thequint.com or WhatsApp it to 9910181818.)

(Hi there! We will be continuing our news service on WhatsApp. Also, stay tuned to our Telegram channel here.)

Published: 
Stay Updated

Subscribe To Our Daily Newsletter And Get News Delivered Straight To Your Inbox.

Join over 120,000 subscribers!